Spikaly

Vítejte na stránkách vesnice Spikaly

Botanika

Botanika

Dříve byla majoritní část tvořena vegetací xerotermních doubrav, místy acidofilních doubrav. Již v minulosti byl však svah odlesněn a sloužil jako pastvina nebo orná půda. Přibližně 60 let není ale tato oblast udržována a proto původní pastviny prochází sukcesními stádii Můžeme tu dnes najít část porostlou keři a místy dokonce stromové porosty s druhy bříza bělokorá (Betula pendula), dub letní (Quercus robur) a  (Robinia pseudacacia), trnovník akát, která je povětšinou jen vmíšena do lesních porostů, avšak místy tvoří i samostatné porosty. Území je významné jednak svou druhovou rozmanitostí (viz seznam nalezených taxonů), jednak přítomností mnoha chráněných druhů rostlin. Představuje bohatou lokalitu s převážně teplomilnými druhy cévnatých rostlin, relativně sukcesně stabilizovanou, v poměrně zachovalém stavu s regionálním významem. Vegetační pokryv tvoří společenstva stepních trávníků svazu Ostřicemi (Festucion valesiaceae), místy zarůstající keři či dokonce stromy.

Z travin jsou běžné: Ovsíř (Avenula pubescent), válečka (Brachypodium pinnatum), sveřep vzpřímený (Bromus erectus), atd.

Na jihu a jiho východě jsou tyto rostliny, kde je větší sucho a tyto rostliny i více snášejí: řebříček panonský (Achillea pannonica), chrpa latnatá (Centaurea stoebe), máčka ladní (Eryngium campestre), rozrazil klasnatý (Pseudolysimachion spicatum), hlaváč žlutavý (, Scabiosa ochroleuca), ožanka salamandra ) Teucrium chamaedrys), aj.

A pak tu jsou rostliny,které potřebují půdu bohatou na vápník: chřest lékařský (Asparagus officinalis), smldník olešníkový (Peucedanum oreoselinum), vítod chocholatý (Polygala fimosa), šalvěj luční (Salvia pratensis ) atd.

 Celkového počtu cca 125 druhů je přibližně 7 % druhů ohrožených, z nich 3 chráněny vyhláškou. Jsou to tyto druhy: hvězdnice zlatohlávek (Aster linosyris), Hlaváček jarní, řebříček panonský, ostřice drobná (Carex supina), zahořanka žlutá / Orthantha lutea), kavyl lvanův (Stipa pennata), rozrazil (, Veronica prostata), Botriochloa ischaemum,bodlák nicí (Carduus butane), Carex humulis,pcháč bezlodyžný (Cirsium acaule), oman vrbolistý (Inula salicina), smldník olešníkový (Peucedanum oreoselinum), mochna písečná (, Potentilla arenaria), rozrazil klasnatý (, Pseudolysimachion spicatum), kavyl vláskovitý (, Stipa capillata), mateřídouška karpatská (Thymus pannonicus), mateřídouška časná (, Thymus praecox),  atd.

). Můžeme zde  najít část porostlou keři a místy dokonce stromové porosty s druhy Betula pendula, Quercus robur a Robinia pseudacacia, která je povětšinou jen vmíšena do lesních porostů, avšak místy tvoří i samostatné porosty.

Území je významné jednak svou druhovou rozmanitostí, jednak přítomností mnoha chráněných druhů rostlin. Představuje bohatou lokalitu s převážně teplomilnými druhy cévnatých rostlin, relativně sukcesně stabilizovanou, v poměrně zachovalém stavu s regionálním významem. Vegetační pokryv tvoří společenstva stepních trávníků svazu Festucion valesiaceae, místy zarůstající keři či dokonce stromy.

Z travin jsou běžné Avenula pubescens, Botriochloa ischaemum, Brachypodium pinnatum, Bromus erectus, Carex caryophyllea, Carex humulis, Dactylis glomerata, Festuca rupicola, Festuca ovina, Koeleria pyramidata, Luzula campestris, Poa pratensis, Phleum phleoides, aj. Méně časté jsou pak Briza media, Carex supina. Vyskytují se tu i ryze stepní druhy jako Stipa capillata či Stipa pennata, což je na Mladoboleslavsku rarita