Spikaly

Vítejte na stránkách vesnice Spikaly

-ARCHELOGIE

Archelogie Spikal
Mladší doba kamenná:
Na polích při východním okraji obce zjistil na podzim r. 1938 dr. Karel Žebera (jeho vlastní zdělení) keramiku vypíchanou, vynesenou na povrch hlubokou orbou z kulturních jam. Byla tu tedy osada lidu s keramikou vypíchanou. Z polohy severně od obce má Žebera ze sběrů pana Moce z čp.24 amfibolitové kopytové nástroje.

Lid popelnicových polí:
Na polích severozápadně od obce zjistil dr. K. Žebera r. 1939 větší sídliště z doby lužicko-knovízksé; tuhované střepy byly tu podle jeho údajů nalezeny při hloubění jamek pro stromy a při hluboké orbě. Dosavadní nálezy pocházejí dosud jen se sběru.

Doba hradištní:
V téže poloze, kde byly nálezy lužickoknovízské, byly též jámy z hradištního údobí (keramika, zdobená mnohonásobnou vlnicí). Ve spikalech byly též kostrové hroby s esovitými záušnicemi, stříbrem plátovanými ( Nár. museum, inv. č. 54932, 54933). Památky arch. V, 1863, 285; V. J. Šimák, Soupis Mnichovohradišťska, 562. Výzkum kostrového pohřebiště nebyl dosud proveden.